ไคโรแพรคติกบำบัด (Chiropractic Care)

วิชาชีพไคโรแพรคติกเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ.2438) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา และให้การรักษาผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลก ทุกวันนี้ไคโรแพรคติกบำบัด ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบการในประเทศไทย ซึ่งไคโรแพรคติกบำบัดมีหลักการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ :

ความฉลาดปราดเปรื่องที่มีมาแต่กำเนิด (Innate Intelligence) ร่างกายเราเองเป็นตัวกำหนดในการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งความรู้นี้ถูกค้นพบว่า ร่างกายของท่านถูกกำหนดโดยพันธุกรรมที่มีอยู่ในทุกเซลล์ว่าจะมีสุขภาพดี โดยผ่านระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โครงสร้างและหน้าที่ (Structure and Function) การจัดแนวกระดูกสันหลังและการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม คือสิ่งจำเป็นที่ทำให้กระดูกสันหลังทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และหากกระดูกสันหลังทำงานเหมาะสม ก็จะทำให้ระบบประสาททำงานอย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งการที่ระบบประสาททำงานได้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ท่านมีสุขภาพและชีวิตที่ดี